Thứ Sáu, 19-08-2016 | 14:30

DANH SÁCH SINH VIÊN Ở KTX CS1 (ĐỢT 2)

HSSV xem danh sách được xét vào KTX CS1 tại đây. Phòng CTCT-HSSV tiếp tục nhận đơn vào KTX đến khi đủ số lượng chổ ở. Vì vậy HSSV có nhu cầu vui lòng đến Phòng CTCT-HSSV tại CS1 để nộp đơn xin ở KTX.