Thứ Sáu, 07-06-2019 | 00:00

THÔNG BÁO Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Biểu mẫu 21

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                      (Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT)

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí /1SV/năm, năm học 2019-2020

Dự kiến Học phí /1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

Miễn học phí

Miễn học phí

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 Miễn học phí

Miễn học phí 

6

Cao đẳng ngoài sư phạm

     
 

- Ngành Công tác xã hội

Triệu đồng/năm

6,5

21,0

 

- Ngành Kinh tế gia đình

Triệu đồng/năm

7,0

22,5

II

Học phí chính quy chương trình khác

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Cao đẳng sư phạm

 

 

 

 

- Ngành GDMN, GDĐB

Triệu đồng/năm

8,5

27,0

3

Trung cấp sư phạm

 

 

 

 

- Ngành SPMN

Triệu đồng/năm

8,0

16,5

IV

Tổng thu năm 2018

Tỷ đồng

53,1 

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

34,3

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

8,1

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

 10,7

 

                                                                                                                           

TP.HCM, ngày  26  tháng 6    năm 2019

Thủ trưởng đơn vị            
(Ký tên và đóng dấu)         

 

   ThS. Nguyễn Nguyên Bình