Thứ Tư, 22-11-2023 | 11:43

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023 - 2024 (ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng Sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2023 - 2024 (điều chỉnh)  

Xem file tại đây