Thứ Tư, 19-12-2012 | 10:20

Chứng nhận hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001-2008

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh đã được chứng nhận Hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001-2008

 

iso