Thứ Năm, 04-09-2014 | 15:39

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG BẢO HIỂM NĂM HỌC 2014 - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 540/TB-CĐSPTW-CTSV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2014

                                         

THÔNG BÁO

V/v đóng bảo hiểm năm học 2014 – 2015

 
   

 

 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông báo số 2238/TB-BHXH của cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2014 về thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2014 – 2015.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh thông báo mức thu Bảo hiểm y tế năm học 2014 – 2015 như sau:

1.     Mức thu

- Bảo hiểm Y tế (BHYT): 289.800 đồng/sv/năm (bắt buộc với tất cả HSSV).

- Bảo hiểm Tai nạn (BHTN): 30.000 đồng/sv/năm (tự nguyện).

- Đối với HSSV có thuộc diện Hộ cận nghèo: 207.000 đồng/sv/năm và kèm theo giấy xác nhận Hộ cận nghèo của Ban giảm hộ nghèo cấp Huyện có thời hạn trong năm 2014 (bắt buộc).

- Các trường hợp khác đã có thẻ BHYT: Nộp bản photocopy thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bắt buộc) để không phải đóng tiền BHYT.

2.      Thời gian

- Từ ngày 03 – 08/9/2014: thông báo đến học sinh, sinh viên.

- Từ ngày 09/9 – 17/9/2014: Học sinh, sinh viên (HSSV) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu (theo danh sách bệnh viện đính kèm), nộp tiền cho lớp trưởng và ký tên theo mẫu danh sách do phòng Công tác chính trị - Học sinh Sinh viên (CTCT – HSSV) phát hành.

3.           Địa điểm

Cơ sở 1: Ban cán sự các lớp nộp tiền và danh sách cho Cô Trần Thị Tâm – Phòng Y tế.

Cơ sở 2: Ban cán sự các lớp nộp tiền và danh sách cho Thầy Trần Thanh Hóa – Phòng Công tác chính trị - Học sinh Sinh viên.

-        Lưu ý: Về việc chỉnh sửa thông tin trên thẻ BHYT, sau khi nhận thẻ BHYT, HSSV kiểm tra lại thông tin trên thẻ, nếu có sai sót, phản ánh về phòng CTCT – HSSV để chỉnh sửa trong thời hạn 07 ngày (sẽ có thông báo cụ thể sau khi có thẻ BHYT). Quá thời gian trên, mọi thắc mắc của HSSV sẽ không được giải quyết.

Sau ngày 17/9/2014, nếu HSSV không tham gia bảo hiểm, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết và sẽ bị xử lý theo Quy chế học sinh, sinh viên.

 

 

 

Nơi nhận:

- KHTC (để phối hợp);

- CVHT (để thực hiện);

- HSSV (để thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Nguyên Bình