Thứ Sáu, 19-04-2024 | 09:50

KÉT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN HK1 NĂM HỌC 2023 - 2024 HỆ CHÍNH QUY

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 HỆ CHÍNH QUY
Nhà trường gửi đến sinh viên kết quả thi đua HK1 năm học 2023-2024 theo danh sách đính kèm sau. 
Trân trọng!