Thứ Tư, 12-12-2012 | 11:00

Phòng Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

 

 

Lãnh Đạo Phòng

  • ThS. Hà Thị Túc(Trưởng phòng)
Văn phòng :Dãy nhà B, 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0838304556
Fax :
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/khao-thi/
Email : ktdbcl@ncehcm.edu.vn
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của phòng
Ngày 26 tháng 3 năm 2010, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 124/QĐ-TCHC về việc thành lập TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của TT NCUDKH&ĐBCLGD...
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

I. GIỚI THIỆU

     Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (P.KT&ĐBCLGD)

P.KT&ĐBCLGD Trường cao đẳng sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, cùng với các TT, khoa, Phòng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của Trường. Phòng có một số chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

1. Chức năng:

-         Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Giám hiệu các giải pháp về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại trường.

-         Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại trường.

2. Nhiệm vụ :

2.1. Tổ chức, quản lí công tác khảo thí

- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án, tổ chức hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi - đáp án.

- Thu nhận, quản lý, in sao, giao đề thi.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm cho việc in sao đề thi.

- Nhập điểm thi, công bố điểm thi kết thúc học phần.

- Tiếp nhận và phối hợp xử lý các hình thức phúc khảo bài thi, các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí.

- Thực hiện quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi kết thúc học phần.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

- Triển khai đánh giá chương trình đào tạo của các ngành học.

2.2. Tổ chức, quản lý hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục, đào tạo.

- Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu thường xuyên, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá hàng năm và đánh giá ngoài đối với nhà trường.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phục vụ cho công tác tự đánh giá (quy trình, bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê…).

-Tổ chức khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục, thu thập ý kiến phản hồi, xử lí số liệu chất lượng giáo dục của sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.

- Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

-  Tổ chức triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của trường.

-  Triển khai đánh giá cán bộ quản lí.

2.3. Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự, trang thiết bị và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

II. NHÂN SỰ

1.      ThS. Hà Thị Túc - Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng.

2.      ThS. Đinh Văn Thạch - Chuyên viên - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác ISO.

3.      CN. Trần Trúc Quỳnh - Chuyên viên - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác ISO.

4.      ThS. Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên - Phụ trách công tác Khảo thí

5.      KS. Huỳnh Chí Lai - Chuyên viên - Phụ trách công tác Khảo thí

 

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  

Dãy nhà B, 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3 830 4556

Email: ktdbcl@ncehcm.edu.vn