Thứ Hai, 10-01-2022 | 16:03

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2022

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 24/12/2021)

 

STT

Tên đề tài

Tác giả đề xuất

1

Khả năng thích ứng của sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh khi chuyển từ học tập trực tiếp sang học tập trực tuyến

TS. Phạm Phước Mạnh

2

Thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

3

Xây dựng danh mục từ vựng để đánh giá vốn từ cho trẻ khuyết tật độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi

ThS. Trịnh Thị Kim Ngọc

4

Sử dụng nền tảng học tập trực tuyến (Moodle) để nâng cao hiệu quả hoạt động tự học Tiếng Anh của sinh viên năm nhất khoa Giáo dục Mầm non

ThS. Lê Thị Hằng

5

Thực trạng tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

ThS. Trần Văn Hạnh

6

Ứng dụng mô hình can thiệp sớm Denver vào xây dựng chương trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại Trung tâm REACH Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Duy Tâm

7

Biện pháp phát triển kĩ năng chơi đóng vai cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ 5-6 tuổi tại Trường mầm non hòa nhập

ThS. Nguyễn Thị Tấn

8

Ứng dụng STEM nhằm phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi

ThS. Hứa Thị Lan Anh