Thứ Hai, 30-10-2023 | 17:18

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2024

Ngày 26/10/2023,Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng khoa học xác định danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2024. Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khoa học, hội đồng khoa học đã tư vấn cho Nhà trường phê duyệt 09 đề xuất để đưa vào danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2024 như sau: 

Theo đó, các cá nhân đề xuất sẽ tiến hành viết thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2024 (theo mẫu thuyết minhmẫu dự trù), thời gian nộp thuyết minh là trước ngày 30/11/2023.