Thứ Tư, 13-12-2023 | 16:44

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÃ SỐ ĐA33-2023-CM3-02 THUỘC ĐỀ ÁN 33 - NĂM 2023

Vào lúc 13h30 Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu số 02: Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thuộc Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2023.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu mã số ĐA33-2023-CM3-02 thuộc Đề án 33 - Năm 2023 (Từ trái sang: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - UV, TK; ThS. Hồ Thị Tường Vân - UV; TS. Trần Thị Phương - PB1; TS. Phạm Thu Hương - PB2; ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Chủ tịch)

ThS. Phạm Thảo Thùy Trân - Chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tổng kết và các sản phẩm của nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Theo đó, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ. Từ đó, làm luận cứ để xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra 02 sản phẩm theo đúng thuyết minh nhiệm vụ được duyệt.

Toàn cảnh hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ ĐA33-2023-CM3-02

Ảnh&Bài: P.ĐT, KH&HTQT