Thứ Hai, 04-03-2013 | 12:19

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3139/BGDĐT-KHCNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012
 
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013.
 Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng các viện và trung tâm nghiên cứu
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 như sau:
1. Điều kiện tham gia tuyển chọn:  
- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, 
trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học vàông nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài/nhiệm vụ trong Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2013 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1972/QĐBGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2012.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:
- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.
- Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu. - Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản (1 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.
Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện đề tài không quá 24 tháng. Bản thuyết minh thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.
Công văn, Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ và Thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính. 
Hồ sơ tham gia tuyển chọn (12 bản) được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ, tên đề tài/nhiệm vụ tham gia tuyển chọn và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định.
 
3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn:  trước 16 giờ 00 ngày 18/6 /2012.  
         
4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Phòng 305 Nhà C, điện thoại: (04)38695577
 
5. Ghi chú:
- Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính.
- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định ở mục 3 trên đây và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.
- Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2013, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://khcn.moet.gov.vn.
 
Vụ trưởng Vụ KHCN&MT đã ký