Thứ Năm, 09-01-2020 | 00:00

Danh sách cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 17/QĐ-CĐSPTW-KHQT, ngày 9 tháng 01 năm 2020) 

STT

Chủ nhiệm đề tài/Đơn vị

Tên đề tài

Mã số

Kinh phí

Thực hiện

1

ThS. Hứa Thị Lan Anh

Khoa Giáo dục Mầm non

Biện pháp hướng dẫn phụ huynh đọc sách tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng

T2020-01

35 triệu đồng

2

ThS. Đỗ Hoàng Hiếu

Khoa Cơ bản

Thực trạng tổ chức giờ thể dục sáng cho trẻ 24-36 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh

T2020-02

30 triệu đồng

3

ThS. Phan Thị Kim Liên

Khoa Cơ bản

Nhu cầu của nhà tuyển dụng về kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân ngành công tác xã hội trình độ cao đẳng

T2020-03

30 triệu đồng

4

ThS. Trần Thị Diễm My

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

T2020-04

30 triệu đồng

(Danh sách có 04 cá nhân)