Thứ Tư, 10-06-2020 | 00:00

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020 của 03 đề tài:

1. Biện pháp hướng dẫn phụ huynh đọc sách tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng, Mã số: T2020-01, CNĐT: ThS. Hứa Thị Lan Anh

2. Nhu cầu của nhà tuyển dụng về kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân ngành công tác xã hội trình độ cao đẳng, Mã số: T2020-03, CNĐT: ThS. Phan Thị Kim Liên.

3. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số: T2020-04, CNĐT: ThS. Trần Thị Diễm My

Đoàn kiểm tra gồm:

ThS. Lê Thị Thanh Nga - Trưởng đoàn

ThS. Nguyễn Thị Phương Trâm - Thành viên

TS. Mai Hiền Lê - Thành viên

ThS. Hồ Thị Tường Vân - Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

Kết quả: 03 đề tài đủ điều kiện tiếp tục thực hiện.