Thứ Tư, 27-05-2020 | 00:00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ thực hiện từ năm 2018 "Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ" - Mã số: B2018-CM3-03

Vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 5 năm 2020, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã tổ chức hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018  "Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ" - Mã số: B2018-CM3-03 do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh làm chủ nhiệm.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá gồm 07 thành viên gồm:

1/ TS. Lê Xuân Hồng - Chủ tịch

2/ TS. Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên phản biện

3/ TS. Trần Thị Phương - Ủy viên phản biện

4/ TS. Bùi Thị Việt - Ủy viên hội đồng

5/ TS. Bùi Hồng Quân - Ủy viên hội đồng

6/ ThS. Tô Nhi A - Ủy viên hội đồng

7/ ThS. Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên, Thư ký

Kết thúc buổi làm việc, các thành viên hội đồng đã thống nhất đánh giá đề tài mức "Đạt" và đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và gửi về phòng QLKH&HTQT để phòng làm hồ sơ chuyển ra Bộ đề nghị nghiệm thu cấp bộ.