Thứ Tư, 30-01-2013 | 16:23

Thông báo 03/HT - Về việc hướng dẫn nội dung viết báo cáo SKKN và NCKH

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng công tác viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, BGH thông báo tới toàn thể CNVC trường MNTH: nội dung, hình thức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học như sau:

      1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm:

-         Nêu thực trạng vấn đề cần cải tiến, sáng kiến: những tồn tại, bất cập, chưa hoàn thiện, chưa hiệu quả trong công tác…

-         Mục đích nghiên cứu cải tiến, sáng kiến: kết quả mong đợi khi đưa ra giải pháp mới.

-         Căn cứ luận cho các giải pháp, sáng kiến.

-         Nội dung các giải pháp, sáng kiến và hình thức tổ chức thực hiện.

-         Kết quả và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm so với thực trạng ban đầu.

2. Nghiên cứu khoa học: 

 Nội dung và cách thức trình bày như hướng dẫn báo cáo SKKN trước đây trường vẫn thực hiện.

Lưu ý: CNVC đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên chọn 01 trong 2 hình thức trên và đăng ký viết.