Thứ Ba, 11-10-2016 | 12:31

Thông báo về việc tải danh sách sinh viên Hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học

Để download danh sách điểm quá trình, danh sách phòng thi và danh sách các học phần chia nhóm của hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học. Giảng viên và sinh viên download tại đây hoặc vào biểu tượng "Tải danh sách sinh viên" nằm bên phải ở ngoài trang chủ.