Thứ Hai, 07-05-2018 | 00:00

CẬP NHẬP THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ 2

CẬP NHẬP TKB (7/5/2018)

- NĂM 1 MẦM NON & NGÀNH KHÁC (CẬP NHẬP LỊCH THI GDTC)

 

CẬP NHẬP TKB (20/4/2018)

- NĂM 1 MẦM NON LỚP 30 C,D,G 

- NĂM 1 NGÀNH KHÁC: LỚP SPTA7, SP NHẠC 18, SPMT 18, KTGĐ 9

- NĂM 2 NGÀNH KHÁC: LỚP GDCD 6, GD Đặc biệt 13

- NĂM 3 NGÀNH KHÁC : LỚP SP NHẠC 16

 

 

Sinh viên xem chi tiết trong TKB tại link sau