Thứ Sáu, 17-01-2020 | 09:57

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHÂN PHÒNG HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 HỆ CHÍNH QUY.

Phòng ĐT thông báo thời khóa biểu và phân phòng học chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Giảng viên, học sinh, sinh viên vui lòng thực hiện theo thời khóa biểu và phòng học như trên. Nếu có thông tin phản hồi gì, vui lòng liên hệ phòng ĐT của 2 cơ sở.

Thông tin về thời khóa biểu xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pTJ5cNFSKuDbNHR7848WTTmPXcNeSBe6