Thứ Ba, 19-07-2022 | 15:55

Thông báo về thời gian xét điều kiện và thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2022 - Hình thức Vừa làm vừa học.

Thông báo về thời gian xét điều kiện và thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2022 - Hình thức Vừa làm vừa học.

Sinh viên download thông báo tại đây.