Thứ Tư, 19-12-2012 | 10:02

Tiến độ đăng kí kế hoạch đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học

Cập nhật thông tin đăng kí đến 8g00, ngày 22/2/2011.

Căn cứ vào các báo cáo đăng kí gửi về (cập nhập lúc 8g00, ngày 22/2/2011), Phòng Tổ chức - Hành chính đã nhận được bảng đăng kí kế hoạch đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học của 12 đơn vị sau:

1. Các khoa, bộ môn: Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Âm nhạc, Lý luận chính trị, Cơ bản, Tâm lí giáo dục.

2. Các phòng ban, trung tâm: Tổ chức - Hành chính, Quản trị - Thiết bị, Thư viện, Đoàn Thanh niên, Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Trường mầm non thực hành.

Chúng tôi đề nghị những đơn vị khác tiếp tục nộp báo cáo kế hoạch trong ngày 22/2/2011.

Trân trọng.