Thứ Ba, 21-02-2023 | 11:00

Công văn số 2851/BGDĐT-TĐKT ngày 12/7/2021 V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến

Công văn Số: 2851/BGDĐT-TĐKT ngày 12 tháng 7 năm 2021 V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm