Thứ Tư, 25-11-2020 | 14:07

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Lê Thị Luận (2019),  Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non. Tạp chí Giáo dục.- Số 458/2019 (Kì 2).- Tr. 16-19

 

Lê Thị Luận – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt: Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân và xã hội. Giao tiếp có mặt trong mọi hoạt động của con người. Muốn giao tiếp có hiệu quả, con người cần sử dụng nhiều kĩ năng. Kĩ năng giao tiếp được coi là một trong những kĩ năng mềm rất cần thiết đối với giáo viên mầm non. Giao tiếp của giáo viên mầm non với trẻ diễn ra trong tất cả các hoạt động hàng ngày và ở mọi lúc, mọi nơi trong trường mầm non. Bên cạnh đó, giáo viên còn giao tiếp với các đồng nghiệp và với phụ huynh. Vì vậy, việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non rất quan trọng, bởi nó chính là mục đích, phương tiện kích thích sự phát triển của trẻ về thể chất, tâm lí và xã hội. Bài viết trình bày một số lưu ý trong việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non.

Từ khóa: Giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, giáo viên mầm non.

 

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/458-ki-ii-thang-7/04-mot-so-luu-y-trong-ren-luyen-ki-nang-giao-tiep-cua-giao-vien-mam-non-6941.html