Thứ Bảy, 01-12-2012 | 00:00

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

1. ThS. Nguyễn Nguyên Bình - Hiệu trưởng

Email: binhnguyennguyen@ncehcm.edu.vn

2. TS. Lê Thanh Phong - Phó hiệu trưởng

Email: phonglethanh@ncehcm.edu.vn