Thứ Tư, 19-12-2012 | 09:32

Một số ngạch và mã số ngạch viên chức nhà nước

Một số ngạch và mã số ngạch viên chức nhà nước
 
 
Stt
Tên ngạch
Mã ngạch
Ghi chú
CHUYÊN VIÊN CHÍNH 
01.002
 
CHUYÊN VIÊN 
01.003
 
CÁN SỰ 
01.004
 
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ QUAN
01.007
 
NHÂN VIÊN VĂN THƯ 
01.008
 
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 
01.009
 
LÁI XE CƠ QUAN 
01.010
 
8
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 
01.011
 
9
KẾ TOÁN VIÊN  CHÍNH
06.030
 
10
KẾ TOÁN VIÊN 
06.031
 
11  
KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP 
06.032
 
12  
THỦ QUỸ
06.035
 
13  
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
15.109
 
14  
GIẢNG VIÊN CHÍNH
15.110
 
15  
GIẢNG VIÊN
15.111
 
16  
GIÁO VIÊN MẦM NON
15a.205
15a.206
 
17  
THƯ VIỆN VIÊN CHÍNH 
17.169
 
18  
THƯ VIỆN VIÊN 
17.170
 
19  
THƯ VIỆN VIÊN TRUNG CẤP
17.171