Thứ Ba, 16-09-2014 | 14:03

BẢNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014

Phòng CTCT – HSSV thông báo về thời gian đánh giá rèn luyện HSSV học kỳ II năm học 2013 – 2014 như sau (Có thay đổi so với Hướng dẫn 85/HD-CTSV ngày 04/9/2014 vì mới có kết quả học tập học kỳ 2 NH: 2013 - 2014):

-  Ngày 15/9/2014 đến 20/9/2014: Đánh giá cấp lớp.

-  Ngày 22/9/2014 đến 27/9/2014: Hội đồng thi đua khoa đánh giá (Các Khoa gửi kết quả đánh giá cấp Khoa về P.CTCT-HSSV trước ngày 29/9/2014).

- Ngày 02/10/2014: Hội đồng thi đua cấp trường đánh giá.

 

Bảng chấm điểm rèn luyện HSSV Học kỳ II - Năm học 2013 - 2014Dowload tại đây.