Thứ Sáu, 26-08-2022 | 00:00

ĐIỂM RÈN LUYỆN HKI NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2020-2023 và 2021-2024

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Sau thời gian 15 ngày phản hồi kết quả rèn luyện, nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện khóa học 2020-2023 và 2021 - 2024 HKI, năm học 2021-2022 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKI 2021-2022. Kết quả này đã được công nhận tại Quyết định Số 453/QĐ-CĐSPTW-CTSV ngày 26/08/2022 và sẽ làm căn cứ để xét học bổng cho sinh viên.

Trân trọng!