Thứ Hai, 15-08-2022 | 15:05

KẾT QỦA RÈN LUYỆN 6 HỌC KỲ KHÓA 2019 - 2022

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 6 HỌC KỲ KHÓA HỌC 2019-2022

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện 6 học kỳ  khóa học 2019 - 2022 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKII 2021-2022.

Trân trọng!