Thứ Năm, 07-01-2021 | 11:04

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HKII 2019--2020

 KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên khóa học 2018-2021, sinh viên khóa học 2019-2022 kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Điểm rèn luyện HKII 2019-2020