Thứ Hai, 25-11-2019 | 00:00

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử của người học trong trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

        Ngày 22/11/2019, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 717/QĐ-CĐSPTW-CTSV ban hành "Bộ quy tắc ứng xử của người học trong trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh" (Xem văn bản đính kèm)
          717/QĐ-CĐSPTW-CTSV

          Trân trọng thông báo.