Thứ Sáu, 22-03-2019 | 08:27

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN LỄ CÔNG DÂN HỌC SINH SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018-2019

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo đến học sinh chính quy trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2017-2019 và sinh viên chính quy trình độ Cao đẳng khóa học 2016-2019 về lịch học tuần lễ công dân học sinh sinh viên cụ thể như sau (file đính kèm):

Thông báo lịch học tuần lễ công dân học sinh sinh viên