Thứ Sáu, 22-07-2022 | 23:25

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

STT TÊN HỌC PHẦN TẢI FILE
1 Tâm lý học đại cương Tải file
2 Giáo dục học đại cương Tải file
3 Mỹ thuật Tải file
4 Âm nhạc và múa 1 Tải file
5 Âm nhạc và múa 2 Tải file
6 Tiếng Việt thực hành Tải file
7 Tin học chuyên ngành Giáo dục Mầm non Tải file
8 GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Tải file