Thứ Sáu, 22-07-2022 | 22:51

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

STT TÊN HỌC PHẦN TẢI FILE
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Tải file
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Tải file
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Tải file
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tải file
5 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục – Đào tạo Tải file
6 Tiếng Anh 1 Tải file
7 Tiếng Anh 2 Tải file
8 Tiếng Anh 3 Tải file
9 Pháp luật đại cương Tải file
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải file
11 Giáo dục Thể chất 1 – Thể dục cơ bản - Điền kinh Tải file
12 Giáo dục Thể chất 2 - Thể Dục Nhịp Điệu Tải file
13 Giáo dục Thể chất 3 – Cầu lông cơ bản Tải file