Thứ Bảy, 23-07-2022 | 21:47

KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

STT TÊN HỌC PHẦN TẢI FILE
1 Sự phát triển thể chất của trẻ mầm non Tải file
2 SỰ HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ MẦM NON 1 (SH&PTTLTMN1) Tải file
3 SỰ HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ MẦM NON 2 (SH&PTTLTMN2) Tải file
4 Vệ sinh -Dinh dưỡng trẻ mầm non Tải file
5 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non Tải file
6 Giáo dục học mầm non 1 Tải file
7

Giáo dục học mầm non 2

Tải file
8 Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật trong trường mầm non Tải file
9

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Tải file
10

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

Tải file
11

Văn học trẻ em và Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học

Tải file
12

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Tải file
13

Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non

Tải file
14

Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với môi trường xung quanh

Tải file
15

Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

Tải file
16

Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non

Tải file
17

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 1

Tải file
18

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 2

Tải file
19

Quản lý giáo dục mầm non

Tải file
20

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Tải file
21

Nghề giáo viên mầm non

Tải file

Tải file