Thứ Ba, 26-07-2022 | 22:00

THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

STT TÊN HỌC PHẦN THAY THẾ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP TẢI FILE
1  SỬ DỤNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO   TRẺ   LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TẢI FILE
2  QUẢN LÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẢI FILE
3  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CỦA TRẺ NHÀ TRẺ TRONG  TRƯỜNG   MẦM NON TẢI FILE
4  KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ MẦM NON TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỆ   THUẬT TẢI FILE
5  XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP CHO TRẺ MẦM NON TẢI FILE
6  SỬ DỤNG CÂU ĐỐ, ĐỒNG DAO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG
 GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON
TẢI FILE
7  TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN BAN ĐẦU CHO   TRẺ   MẦM NON  TẢI FILE
8  PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CỦA TRẺ MẦM NON TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO   HÌNH TẢI FILE
9  THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A TẢI FILE
10  THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1B TẢI FILE
11  THỰC HÀNH SƯ PHẠM 2 TẢI FILE
12  THỰC TẬP CUỐI KHÓA TẢI FILE