Thứ Năm, 07-03-2013 | 08:37

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 65 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin vui lòng xem file đính kèm.