Thứ Hai, 04-03-2013 | 12:14

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QLKH&HTQT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG – TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

& HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.      Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và hợp tác quốc tế của trường.

2.      Nhiệm vụ

2.1.           Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

·        Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệvà hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường.

·        Tổ chức tuyển chọn các đề tài KH&CN của trường; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ các đề tài KH&CN, các hợp đồng KH&CN đã được ký kết.

·        Giới thiệu các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án KH&CN trong và ngoài trường.

·        Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tập huấn và đào tạo về nghiên cứu khoa học cấp trường và các hội nghị trong và ngoài nước của ngành và các ngành liên quan. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể tác giả các đề tài KH&CN có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

·        Mở rộng hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội thảo và đào tạo với các đối tác quốc tế.

2.2.           Quản lý hoạt động thông tin tư liệu và công tác sở hữu trí tuệ

·        Tổ chức thực hiện tập san khoa học để phổ biến kết quả NCKH của các tác giả trong và ngoài trường.

·        Quản lý hoạt động biên soạn tài liệu phục vụ NCKH và đào tạo

·        Tổ chức triển khai công tác sở hữu trí tuệ trong hoạt độngNCKH và thông tin tư liệu

2.3.       Quản lý đơn vị và các nhiệm vụ khác

·        Giao ban định kỳ, phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện.

·        Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ viên chức của phòng được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học…Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của đơn vị.

·        Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.

·        Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.