Thứ Hai, 04-03-2013 | 12:17

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014

download file đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /CĐSPTW-KHQT

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2013

 

 

                                                 

Kính gửi:

     Các đơn vị

 

 

Thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2013 của trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương Tp.Hồ Chí Minh; Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN các cấp thực hiện từ năm 2014, P.QLKH&HTQT hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014, như sau:

I. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

1. Nghiên cứu quán triệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất những nhiệm vụ phù hợp cho kế hoạch KH&CN năm 2014 và cho giai đoạn đến 2015.

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước  

Các đơn vị nêu nhu cầu về các vấn đề KH&CN cấp thiết cần được giải quyết ở cấp Nhà nước mà Bộ, ngành, địa phương không tự giải quyết được, không đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, trừ nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư và nhiệm vụ quỹ gen - theo hướng dẫn ở phần sau.

Các vấn đề KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2014 phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Có tính cấp thiết đối với phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, có tầm ảnh hưởng lớn khi áp dụng và có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành hoặc lĩnh vực nói chung và mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ nói riêng.

- Vượt quá khả năng giải quyết của một ngành, đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hoà phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ/Ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.            

 - Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp (đối với đề tài, dự án về công nghệ, sản phẩm) hoặc cam kết của các tổ chức khác (đối với đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn).

- Bảo đảm tính khả thi cao (có đủ nguồn lực tổ chức thực hiện, cơ hội hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước, v.v…).

Mẫu phiếu đề xuất (mẫu 1- Phụ lục I) gửi kèm theo công văn này.

3. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư

Yêu cầu:

- Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu theo nghị định thư phải thuộc danh mục đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với các nước đối tác.

 - Tập trung phục vụ việc triển khai thực hiện mục tiêu của các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước và nhiệm vụ KH&CN theo các lĩnh vực KH&CN ưu tiên.

- Không trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước hoặc các nhiệm vụ KH&CN khác của Bộ, ngành, địa phương.

- Bảo đảm quy mô nhiệm vụ tầm quốc gia về tính khả thi (căn cứ pháp lý, yêu cầu về tiến độ thực hiện trong năm kế hoạch 2014, v.v…).

- Bảo đảm khai thác được thế mạnh về KH&CN của các nước có nền KH&CN tiên tiến trên thế giới và trong khu vực; tạo điều kiện để rút ngắn thời gian tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới.

Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ nghị định thư làm theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN, ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư (mẫu truy cập tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ).

II. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Căn cứ tiềm lực khoa học và công nghệ, nhu cầu phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đơn vị đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học theo mẫu 1 - Phụ lục II kèm theo công văn này. Đề xuất chương trình nghiên cứu khoa học cần được thông qua hội đồng khoa học của đơn vị. 

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 2 - Phụ lục 2, tổng hợp thành danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 3 - Phụ lục II.

3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lập theo mẫu 4 - Phụ lục II. Khi lập đề xuất cần nghiên cứu Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu từ nguồn vốn sự nghiệp KH&CN thực hiện năm 2014 lập theo mẫu 5 - Phụ lục II. Các đơn vị cần tham khảo công văn số 13254/BGDĐT-KHCN ngày 19/12/2007 về việc hướng dẫn xây dựng và quy trình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

5. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Trong kế hoạch KH&CN năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xem xét, lựa chọn đưa vào thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ (nhiệm vụ hợp tác song phương). Mục tiêu của nhiệm vụ hợp tác song phương là:

- Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo chủ đề nghiên cứu dài hạn, quan trọng cần có sự liên kết, hỗ trợ nghiên cứu của các đối tác nước ngoài.

- Tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp cận nhanh với các thành tựu nghiên cứu khoa học mà các nước đã hoặc đang tiến hành nghiên cứu, rút ngắn thời gian nghiên cứu, giải quyết các vấn đề nghiên cứu có hệ thống, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài về thông tin, bí quyết công nghệ, đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề nghiên cứu khó và mới.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Các đơn vị căn cứ vào mục tiêu trên đây và các yêu cầu, điều kiện của nhiệm vụ hợp tác song phong để đề xuất theo mẫu 6 - Phụ lục II.

6. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác

            Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác bao gồm các hội thảo, hội nghị khoa học, nhiệm vụ phục vụ quản lý, phát triển ngành, … các đơn vị đề xuất theo mẫu 7 - Phụ lục II.

III. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Đề xuất đề tài cấp Đại học năm 2014: Nêu đầy đủ các mục về tên đề tài, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu, dự kiến kết quả đạt được, kinh phí thực hiện (nêu rõ nguồn kinh phí),... thời gian thực hiện (không quá 24 tháng). Đề xuất được lập 02 bản theo đúng mẫu quy định (Mẫu 01 - Phụ lục III).

Trên cơ sở thông báo của Đại học các đơn vị triển khai rộng rãi và hướng dẫn các nhà khoa học của đơn vị mình tiến hành xây dựng các đề xuất nghiên cứu theo tiến độ, thời gian quy định và tập hợp danh mục đề xuất báo cáo về Đại học Thái Nguyên.

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KH&CN CẤP CƠ SỞ

Các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2013 theo các mẫu 1, 2 Phụ lục IV, bao gồm:

1.      Đề tài KH&CN cấp cơ sở.

2.      Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

3.      Hội nghị, hội thảo khoa học.

4.      Hoạt động thông tin khoa học công nghệ

5.      Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

6.      Hoạt động An toàn lao động.

7.      Hoạt động Sở hữu trí tuệ.

8.      Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng.

9.      Hoạt động tham gia các Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) quốc gia và khu vực.

10.Các hoạt động khoa học và công nghệ khác.

V. TIẾN ĐỘ

Các đơn vị nộp kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 cho Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Thời gian các đơn vị gửi đề xuất: đối với đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ trước ngày 10 tháng 02 năm 2012; đối với đề tài cấp Cơ sở nộp trước ngày 10 tháng 3 năm 2012.

Yêu cầu các đơn vị đăng ký danh mục đề tài theo các mẫu và gửi về Phòng QLKH&QHQT. Để hoạt động Nghiên cứu KH&CN năm 2013 đạt kết quả và có chất lượng cao, Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình tích cực nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp đúng thời gian quy định.

*Bản in gửi cho Phòng Quản lý Khoa học& Hợp tác quốc tế cho chuyên viên Cao Thị Hồng Nhung hoặc Nguyễn Thị Hằng.

Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongkhoahoc_cdsptw@yahoo.com.

            Chi tiết liên quan xin liên hệ với: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM; Điện thoại: 08.38399464./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

-Ban Giám hiệu(để chỉ đạo);

- Lưu: VT, KHQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh