Thứ Ba, 20-02-2024 | 18:59

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TƯ VẤN, TUYỂN CHỌN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU THUỘC ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025” NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2023 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2024. Vào Thứ Ba, ngày 20/02/2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn, tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2024. Hội đồng tư vấn, tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Đề án 33 năm 2024 nhằm mục đích tư vấn, góp ý, giúp các nhóm thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện bản Thuyết minh, từ đó làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu được giao.

 

Từ trái qua, Hội đồng gồm các Quý Thầy/Cô: ThS. Nguyễn Thụy Mộng Tuyền (UV), TS. Phạm Thu Hương (PB 2), TS. Trần Thị Phương (PB1), TS. Nguyễn Đắc Thanh (Chủ tịch), ThS. Phạm Thảo Thùy Trân (UV, TK).

 

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến – Chủ nhiệm nhiệm vụ 01: Xây dựng bộ tiêu chí về cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng mô hình liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập trong việc tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình bày thuyết minh.

ThS. Vũ Thị Lụa – Chủ nhiệm nhiệm vụ 02: Xây dựng chương trình thực hành thực tập nhằm đáp ứng đổi mới sự đa dạng trong liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập nhằm tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non (bảo đảm đầu ra sản phẩm của nhiệm vụ số 18 được giao tại Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019) trình bày thuyết minh nhiệm vụ.

TS. Lê Thanh Phong – Chủ nhiệm nhiệm vụ 03: Vận hành mô hình liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập tron việc tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non (bảo đảm đầu ra sản phẩm của nhiệm vụ số 18 được giao tại Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019) trình bày thuyết minh nhiệm vụ.

Kết thúc buổi làm việc, Thuyết minh các nhiệm vụ được thông qua với số điểm từ 85 đến 90. Các chủ nhiệm nhiệm vụ sẽ tiến hành chỉnh sửa Thuyết minh theo ý kiến góp ý của hội đồng và tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

 

Tin&ảnh: P.ĐTKH