Thứ Tư, 28-06-2023 | 09:48

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023-Đợt 1

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 12/6/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 - Đợt 1.

Sáng ngày 28/6/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 - Đợt 1 (tháng 6/2023) cho 02 đề tài mã số B2023-CM3-01 và B2023-CM3-02.

Kết quả: 02 đề tài đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đã nêu ra trong thuyết minh. Các chủ nhiệm tiếp tục thực hiện đề tài theo đúng thời gian trong thuyết minh được duyệt.