Thứ Tư, 30-01-2013 | 16:21

Thông báo 02/HT - Về việc đăng kí lao động và thi đua năm học 2012 - 2013

-     Căn cứ Hướng dẫn số 569/HD-CĐSPTW-TCHC ngày 20/9/2012 của Hiệu trưởng trường CĐSPTW TP. HCM về công tác đánh giá viên chức và bình xét danh hiệu thi đua.

-    Căn cứ Công văn số 648/ CĐSPTW-TCHC ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng trường CĐSPTW TP. HCM V/v đăng ký lao động, thi đua năm học 2012 – 2013.

Trường MNTH đề nghị các cá nhân đăng ký lao động, thi đua năm học 2012 – 2013 như sau:

-     Đăng ký lao động và thi đua theo mẫu “Phiếu đăng ký lao động, thi đua” theo 02 mẫu dành cho GVMN và cho viên chức hành chính.

Mẫu Phiếu đăng ký lao động thi đua - GVMN

Mẫu phiếu đăng ký lao động thi đua - VCHC

-     Phiếu đăng ký lao động và thi đua nộp 02 bản: bản in nộp cho Hiệu trưởng MNTH, bản điện tử nộp về địa chỉ mail của P.Hiệu trưởng Thu Lương.

-     Hạn cuối hoàn thành “Phiếu đăng ký lao động, thi đua” và nộp về các địa chỉ trên: 15 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2012.