Thứ Ba, 25-12-2012 | 09:15

Giới thiệu

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

(Trích Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh)

Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo, chịu trách nhiệm trong công tác quản lý đào tạo các hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học trong và ngoài trường. 

Nhiệm vụ

 1.  Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, quy mô và các loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, phương thức đào tạo.
 2. Trên cơ sở các văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phòng Đào tạo tiến hành thể chế hóa thành các nội quy, quy định của nhà trường để áp dụng cho việc giảng dạy và học tập.
 3. Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của tất cả các ngành đào tạo của trường.
 4. Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về chương trình, nội dung, lịch trình giảng dạy và đánh giá của các chuyên ngành đào tạo thuộc hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.
 5. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn lập kế hoạch triển khai những công việc liên quan đến công tác đào tạo như: Xây dựng chương trình ngành học, kế hoạch giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch kiến tập, thực tập, xếp lớp cho từng năm học, từng khóa học, tổ chức thi kết thúc học phần các môn chung.
 6. Quản lý kết quả học tập của sinh viên trong toàn trường theo đúng Quy chế đào tạo, phù hợp với từng loại hình đào tạo của trường.
 7. Tổ chức cho sinh viên học tập quy chế đào tạo đầu khóa, đầu năm học.
 8. Lập kế hoạch tổ chức và quản lý việc giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng đầu khóa cho sinh viên mới.
 9. Phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa để giải quyết những vấn đề có liên quan đến cán bộ, giảng viên, sinh viên, các công việc có liên quan đến công tác đào tạo trong phạm vi phòng quản lý.
 10. Phối hợp với các Phòng, các Khoa tổ chức lễ khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học, lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
 11. Trực tiếp quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ (kể cả chứng chỉ quân sự, thể dục), xác nhận kết quả học tập cho sinh viên.
 12. Tổng kết và xác nhận giờ dạy, giờ tham gia công tác thực hành, coi thi, chấm thi của giảng viên.
 13. Dự trù kinh phí đào tạo thuộc phòng quản lý hàng năm.
 14. Tham mưu đề xuất bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập trong trường. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả vật tư, thiết bị do phòng quản lý.
 15. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị khác.
 16. Nhân sự

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Nguyễn Nguyên

Bình

P. Hiệu Trưởng kiêm nhiệm Trưởng P.Đào tạo

Thạc sĩ

2

Võ Đình

P.Trưởng phòng

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị

Thuận

Nhân viên

Thạc sĩ

4

Ngô Võ Linh

Nguyện

Nhân viên

Cử nhân

5

Vương Chí

Cao

Nhân viên

Cử nhân

6

Ngô Nhật

Nhân viên

Cử nhân

7

Đoàn Hữu

Hiệu

Nhân viên

Cử nhân

 

Địa chỉ liên lạc

 

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh.

182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM.

ĐT: (08) 38303590