Thứ Ba, 20-09-2022 | 14:51

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN LỄ CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

NĂM HỌC 2022 - 2023

Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2022-2023 như sau:

  1. Đối tượng: Tân sinh viên khóa học 2022 - 2025 (K35)
  2. Nội dung: Phụ lục 3
  3. Thời khóa biểu: Phụ lục 4

Trân trọng./.