Thứ Sáu, 28-07-2023 | 17:18

Kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

Kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

http://www.cdsptw-tphcm.vn./uploaded/460.pdf

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023

http://www.cdsptw-tphcm.vn./uploaded/461.pdf

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023

http://www.cdsptw-tphcm.vn./uploaded/462.pdf