Thứ Tư, 19-12-2012 | 10:01

Nhắc nộp báo cáo

Nhắc các đơn vị nộp báo cáo thực hiện Đề án "Đào tạo giảng viên..." và báo cáo 296.
 

1. Ngày 21/02/2011 là hạn chót nộp báo cáo về triễn khai thực hiện đề án Đào tạo giảng viên ... Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị nộp báo cáo đúng thời hạn.

 

2. Trong tháng 01/2011, trường có đề nghị một số đơn vị thực hiện báo cáo 296. Đến nay, chưa có đơn vị nào nộp. Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị nộp báo cáo gấp để phòng tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo.

Trân trọng.