Thứ Ba, 05-03-2013 | 09:39

Thông tư 02 - Hướng dẫn Nghị định 42 về Thi đua - Khen thưởng

Ngày 24/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng.
 

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”… 


Bên cạnh đó, việc xét tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen phải đảm bảo điều kiện với hình thức khen thưởng từng đối tượng cụ thể. Trong đó, “Huân chương sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh” là Huân chương cao quý để tặng tưởng cho những tập thể có quy mô lớn, tặng cho cá nhân hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.


Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì chỉ nhận mức tiền thưởng cao nhất; đạt nhiều danh hiệu thi đua mà thời gian để đạt các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua khác nhau; vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của cả danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.


Thời điểm trình hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 30/6 hàng năm (đối với ngành giáo dục, đào tạo trước ngày 30/10 hàng năm)…


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.