Thứ Tư, 11-09-2019 | 16:06

537/CĐSPTW-TCHC V/v góp ý các quy chế, quy định về quản lý viên chức, người lao động

    

                                Kính gửi: Các đơn vị

 

           Một số quy chế, quy định tại Trường về công tác quản lý đội ngũ viên chức và người lao động còn thiếu hoặc chưa phù hợp hoặc đã hết hiệu lực áp dụng so với các quy định pháp luật hiện hành. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định sẽ đảm bảo các hoạt động quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của Trường được thực hiện đúng pháp luật, thực hiện đúng khẩu hiệu “Cam kết” trong phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

        Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Trường, Phòng TCHC đã dự thảo 04 quy chế, quy định gồm:

  1. Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức.
  2. Quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.
  3. Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động.
  4. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý.

Nếu được ban hành, những quy chế, quy định này sẽ thay thế toàn bộ những văn bản ban hành trước đó (bao gồm quy định, thông báo, hướng dẫn, quy trình ISO). Trường kính đề nghị các đơn vị tổ chức họp góp ý các văn bản trên và gửi biên bản góp ý về Phòng TCHC (qua chuyên viên Như Quỳnh). Hạn cuối góp ý là ngày 27/9/2019.

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

1. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

2. Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/1/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

3. Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.

-       Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

-       Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

-       Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

-       Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

-       Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

-       Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

-       Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.