Thứ Tư, 25-11-2020 | 14:09

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÔ SINH CHO TRẺ MẦM NON

Hoàng Thị Hải Quế (2019). Tổ chức hoạt động khám phá thiên nhiên vô sinh cho trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục.- Số 460/2019 (Kì 2).- Tr. 16-20.

 

 

Hoàng Thị Hải Quế - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề tổ chức khám phá thiên nhiên vô sinh trong quá trình phát triển của trẻ, đồng thời, sưu tầm, thiết kế một số trò chơi tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá thiên nhiên vô sinh.

Từ khóa: Tổ chức, hoạt động, khám phá, thiên nhiên vô sinh, mầm non

 

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/460-ki-ii-thang-8/04-to-chuc-hoat-dong-kham-pha-thien-nhien-vo-sinh-cho-tre-mam-non-6965.html