Thứ Năm, 11-06-2020 | 14:28

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Huỳnh Sương (2019). Tổng quan các nghiên cứu về quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2019.- tr. 117-120.

 Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Huỳnh Sươn

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày về tổng quan các quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua các nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước, từ đó khuyến nghị việc vận dụng quan điểm này trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: tổng quan, nghiên cứu, quan điểm, lấy trẻ làm trung tâm.

 

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/so-dac-biet-thang-12-407/24-tong-quan-cac-nghien-cuu-ve-quan-diem-lay-tre-lam-trung-tam-trong-to-chuc-hoat-dong-hoc-cho-tre-mau-giao-5-6-tuoi-7187.html