Thứ Ba, 09-11-2021 | 00:00

CÁC QUI ĐỊNH, QUI CHẾ, ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH NĂM 2021

CÁC QUI ĐỊNH, QUI CHẾ, ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH NĂM 2021

1. 420-(2021) Quy điịnh công tác thi đua khen thưởng của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

2. 421-1 (2021) Quy chế  đánh giá viên chức của Trường Cao đẳng Sư phạm XEM FILE

3. 421-2 (2021) PHIEU DANH GIA XEM FILE

4. 478-1 (2021) Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

5. 478-2 (2021) Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE