Thứ Bảy, 24-09-2022 | 17:07

CÁC QUI ĐỊNH, QUI CHẾ, ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH NĂM 2022

1. 269 (2022) Quy định về chuyển đổi vị trí công tác của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

2. 270 (2022) Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiễm của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

3. 319 (2022) Đề án vị trí việc làm B của Trường CĐSP trung ương TPHCM năm 2022 XEM FILE

4. 330 (2022) Quy hoạch và rà soát, bổ sung viên chức quản lí NK 2020-2025, NK2025-2030 của Trường CĐSP trung ương TPHCM  XEM FILE